§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Veganerpartiet (VP) og har hjemadresse i Frederiksberg kommune.

Hjemadressen kan til enhver tid flyttes til en anden kommune i Danmark efter bestyrelsens ønske. Ved en flytning ændres hjemstedsangivelse i nærværende paragraf automatisk.

§2 Formål

Stk. 1:

Foreningens formål er:

 • At opnå indflydelse og/eller direkte repræsentation i Danmarks Folketing, enten som et selvstændigt parti eller ved anden vej at påvirke beslutningstagere i vegansk retning.
 • At virke efter følgende definition for veganisme;
 • At leve på en måde, hvormed man i videst mulige omfang, undgår alle former for udnyttelse af og grusomhed mod dyr. Herunder både som fødevarer/levnedsmiddel, beklædning (tøj, sko, accessories m.m.) og alle andre formål.
 • At udbrede interessen for en etisk livsførelse i forhold til at undgå enhver art af udnyttelse af dyr og mennesker, samt miljø-, natur- og klimabeskyttelse.
 • At kunne styrke fællesskabet mellem alle som er erklærede veganere og grønne initiativtagere.
 • At arbejde som en landsdækkende organisation med aktivisme og oplysning om dyr, miljø og folkesundhed i forbindelse med de gevinster, der er at hente ved vegansk livsførelse.
 • At samarbejde tæt med øvrige veganske grupper/foreninger fra både ind- og udland.
 • At arbejde for en afskaffelse af enhver kommerciel udnyttelse af dyr.
 • At arbejde ud fra et anti-speciesistisk grundlag for dyr og mennesker.

Stk. 2:

Formålet gennemføres:

 • Ved at understøtte og promovere alle former for lovlig og lødig aktivisme, hvor tilladelser til afholdelse er indhentet og afgivet af de fornødne instanser.
 • Gennem information via sociale medier, demonstrationer, aktivistisk arbejde og gentagen påvirkning af samfundet og dets borgere.
 • Ved repræsentation i Folketinget.
 • Igennem invitation til samarbejde baseret på gensidig respekt og basal anstændighed.

 

§3 Medlemskab

Stk. 1:

Som foreningens navn antyder, er det kun muligt at blive medlem som veganer. Dette betyder at man skal kunne stå inde for og i videst mulige omfang efterleve følgende definition af begrebet;

Veganisme betegner såvel den praksis udelukkende at indtage vegetabilske fødevarer som en grundlæggende filosofi samt måde at leve på, hvor der tages afstand fra udnyttelse af dyr til føde, tøj og andre formål.


Stk. 2:

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside: Veganerpartiet.dk

Stk. 3:

Børn under 16 år optages gratis. Kontingentpligten indtræder førstkommende kalenderår efter det 16. rundede år.

Stk. 4:

Ved behov for lokal deltagelse, kan der opstartes lokalforeninger af Veganerpartiet, som opererer efter samme formål og som refererer til hovedbestyrelsen af foreningen. Lokalforeninger af Veganerpartiet er kun gyldige efter hovedbestyrelsens godkendelse af lokalforeningernes vedtægter.

Stk. 5:

Efterleves foreningens formål ikke ved bevidst valg eller handling, eller viser et medlem tegn til at modarbejde eller at ville skade foreningen beviseligt dokumenteret, kan medlemmet eskluderes med øjeblikkelig virkning.

Eventuelle påstande om samme medfører kun eksklusion, såfremt påstande beviseligt dokumenteres fra anden side og/eller 2/3 dele af bestyrelsen finder det uundgåeligt.

Stk. 6:

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, fratræder medlemmet samtidig denne post og erstattes med øjeblikkelig virkning af en suppleant.

Stk. 7:

Støttemedlemskab. Man kan godt være betalende medlem, dog uden stemmeret eller ret til at stille op til poster. Som foreningens navn antyder, er det kun muligt at blive fuldt medlem, hvis man ønsker en vegansk fremtid for Danmark. Dette betyder, at man som medlem kun kan stemme til en generalforsamling og få indflydelse, hvis man kan stå inde for og i videst muligt omfang efterlever følgende definition af begrebet veganisme: Veganisme betegner den praksis udelukkende at indtage vegetabilske fødevarer som en grundlæggende filosofi samt måde at leve på, hvor der tages afstand fra udnyttelse af dyr til føde, tøj og andre formål.

§4 Generalforsamling

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

Stk. 2:

Afholdelse af ordinær generalforsamling sker hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen sker ved opslag på hjemmeside, e-mail, Facebook, de øvrige sociale medier, hvor det efter bestyrelsens beslutning er bestemt at Veganerpartiet skal være repræsenteret.

Stk. 3:

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun betalende medlemmer, der senest ugedagen forinden generalforsamling, har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og børn under 16 år har ikke stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4:

Dagsorden til generalforsamlingen samt det reviderede regnskab vil/skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside Veganerpartiet.dk inden for 3 dage efter at generalforsamlingen er indkaldt.


Stk. 4.1:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal, som det mindste, indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetæller
 • Nyt fra foreningen / Forpersonens beretning.
 • Økonomi. Regnskabsaflæggelse, godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 • Valg af 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer: 1 forperson, 1 næstforperson, 1 kasserer samt 2 til 4 menige medlemmer. (3-4 medlemmer vælges i ulige år og 2-3 medlemmer vælges i lige år).
 • Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant)(suppleanter vælges for 1 år)
 • Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne.
 • Øvrige punkter inkl. indkomne forslag.
 • Eventuelt.

 

Stk. 4.2:

Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen, og skal være modtaget inden 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsordenen vil blive opdateret indtil 14 dage inden afholdelsen af generalforsamling, således at sagligt begrundede forslag kan blive medtaget, enten under eget punkt eller eventuelt.  

Stk. 5:

Inden enhver afstemning afgøres det hvorvidt stemmeafgivning kan ske ved håndsoprækning eller skal foregå ved hemmelig afstemning. Er der blot et enkelt medlem der begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen afholdes således.


Stk. 6:

Kontingentet for året frem til næste generalforsamling, fastlægges af generalforsamlingen og ændringer i kontingentets størrelse kan kun ske på en generalforsamling.


Stk. 7:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, hvis bestyrelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet dagsorden fra mindst 50 medlemmer.

Stk. 8:

For at være stemmeberettiget til Veganerpartiets generalforsamlinger, skal deltagerne af generalforsamlingen have været medlem af foreningen 30 dage inden generalforsamlingen finder sted.

 

§5 Bestyrelsen

Stk. 1:

Foreningen ledes af en (Hoved)bestyrelse på 5-9 medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen jf §4, stk. 4.1 og alle er på genvalg efter det beskrevne rotationsprincip.

Bestyrelsens medlemmer skal være veganerer jf. §3 stk. 1.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med valg af forperson, næstforperson og kasserer, samt tiltrædelse af forretningsorden eller igangsættelse af formulering af samme.


Stk. 2:

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et bestyrelsesmøde ikke kan mønstres et flertal, som også er et flertal i den samlede bestyrelse, skal de øvrige (ikke tilstedeværende) bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele bestyrelsen. Dette skal ske indenfor en tidsfrist, fastsat af de, ved mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 3:

Suppleanter har høringsret men ikke stemmeret, medmindre et andet bestyrelsesmedlem skriftligt afgiver sin stemmeret på et bestyrelsesmøde til en (efter eget valg) af suppleanterne.

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten og får dermed almindelig stemmeret. Den indtrådte suppleant i bestyrelsen sidder indtil førstkommende generalforsamling, uafhængigt af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.  I det tilfælde at den fratrådte bestyrelsesplads ikke er op til fornyelse på den førstkommende generalforsamling, vælges her et nyt bestyrelsesmedlem til at dække den resterende valgperiode.


Stk. 4:

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst én gang i kvartalet, dette behøver dog ikke at foregå ved fysisk fremmøde, men kan afholdes i form af telefon- eller anden digital mødestruktur.

Der tages skriftligt referat ved alle møder.

 

§6 Regnskab/Økonomi

Stk. 1:

Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, donationer, overskud fra arrangementer eller aktiviteter samt gaver, bidrag og arv m.v. For foreningens forpligtigelser hæftes alene ved dens egne midler.


Stk. 2:

Bestyrelsen tegnes af forpersonen og yderligere et medlem. I det tilfælde at forpersonen ikke er disponibel, tegnes bestyrelsen af næstforpersonen og yderligere et medlem. Bestyrelsen kan give prokura.

Alle større udgifter, udgifter der ligger væsentligt ud over det der er vedtaget i budgettet, samt eventuelt prokura, skal godkendes af et betydelig flertal (2/3 del) af bestyrelsen.

Ved eventuelt køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.


Stk. 3:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser. Årsregnskabet revideres, så det er tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 dage efter at der er givet indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Jf. §4 stk. 4

 

§7 Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på generalforsamlingen. Inden en vedtægtsændring kan forelægges generalforsamlingen, skal den være bakket op af mindst 51% af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2:

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen, mindst 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.  

 

§8 Likvidation/opløsning

Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål. Eventuelle aktiver tilfalder Dyrenes Frie Farm.

 

Vedtægterne er underskrevet af foreningens bestyrelse: 2018