Veganerpartiets vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Veganerpartiet” og har hjemadresse i Københavns kommune.

Hjemadressen kan til enhver tid flyttes til en anden kommune i Danmark efter bestyrelsens ønske. Ved en flytning ændres hjemstedsangivelse i nærværende paragraf automatisk.

§2 Formål

Stk. 1:
Foreningens formål er:

 • At nedbringe antallet af husdyr i Danmark.
 • At fremme dansk natur og biodiversitet.
 • At udbrede viden om veganisme og fordelene ved at leve plantebaseret.
 • At samarbejde tæt med øvrige veganske grupper/foreninger fra både ind- og udland.
 • At arbejde for ulovliggørelse af enhver form for dyremishandling samt grov udnyttelse af dyr.
 • At opnå ethvert mandat som kan fremme foreningens formål.

Stk. 2:
Formålet gennemføres:

 • Gennem information via sociale medier, demonstrationer, aktivistisk arbejde og gentagen påvirkning af samfundet og dets borgere.
 • Ved at søge mandat i kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europaparlament.
 • Ved at påvirke politikere som holder mandat i kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europaparlament.

§3 Medlemskab

Stk. 1:
Alle med dansk statsborgerskab eller folkeregisteradresse i Danmark kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2:
For at opnå stemmeret til foreningen, for at varetage medlemmernes mandat og for at repræsentere foreningen politisk skal medlemmet efterleve følgende definition af veganisme “At leve vegansk er en måde at leve på, som søger at undgå (så vidt som muligt og praktisabelt) alle former for udnyttelse af og grusomhed imod dyr til føde, tøj og andre formål” samt have betalt sit årlige kontingent.

Stk. 3:
Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside samt registrering af betaling samme sted.

Stk. 4:
Såfremt et medlem beviseligt modarbejder foreningens formål eller søger at skade foreningen, kan medlemmet ekskluderes øjeblikkeligt af et flertal i hovedbestyrelsen.

Stk. 5:
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, fratræder medlemmet samtidig denne post og erstattes med øjeblikkelig virkning af en suppleant.

§4 Generalforsamling

Stk. 1:
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

Stk. 2:
Afholdelse af ordinær generalforsamling sker hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen sker via email.

Stk. 3:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal, som det mindste, indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetæller
 • Nyt fra foreningen / Forpersonens beretning.
 • Økonomi. Regnskabsaflæggelse, godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 vælges i ulige år og 4 vælges i lige år.
 • Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) (suppleanter vælges for 1 år)
 • Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne.
 • Øvrige punkter inkl. indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Stk. 4:
Forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen og skal være modtaget inden 20 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Endelig dagsorden fremsendes til medlemmer senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling via email.

Stk. 5:
Inden enhver afstemning afgøres det hvorvidt stemmeafgivning kan ske ved håndsoprækning eller skal foregå ved hemmelig afstemning. Er der blot et enkelt medlem der begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen afholdes således.

Stk. 6:
Kontingentet for året frem til næste generalforsamling fastlægges af generalforsamlingen, og ændringer i kontingentets størrelse kan kun ske på en generalforsamling.

Stk. 7
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun betalende medlemmer, der senest ugedagen forinden  generalforsamling, har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og børn under 16 år har  ikke stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, hvis bestyrelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet dagsorden fra mindst 50 medlemmer.

§5 Bestyrelsen

Stk. 1:
Foreningens bestyrelse udgøres af 7 medlemmer fra foreningen. Medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges i overensstemmelse med §3 stk. 2 og bliver ekskluderet fra bestyrelsen såfremt §3 stk. 2 ikke efterleves. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med valg af forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 2:
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et bestyrelsesmøde ikke kan mønstres et flertal, som også er et flertal i den samlede bestyrelse, skal de øvrige (ikke tilstedeværende) bestyrelsesmedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele bestyrelsen. Dette skal ske indenfor en tidsfrist, fastsat af de, ved mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3:
Suppleanter har høringsret men ikke stemmeret, medmindre et andet bestyrelsesmedlem skriftligt afgiver sin stemmeret på et bestyrelsesmøde til en (efter eget valg) af suppleanterne.

Stk. 4:
Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten og får dermed almindelig stemmeret. Den indtrådte suppleant i bestyrelsen sidder indtil førstkommende generalforsamling, uafhængigt af det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode. I det tilfælde at den fratrådte bestyrelsesplads ikke er op til fornyelse på den førstkommende generalforsamling, vælges her et nyt bestyrelsesmedlem til at dække den resterende valgperiode.

Stk. 5:
Der afholdes bestyrelsesmøder mindst én gang i kvartalet, dette behøver dog ikke at foregå ved fysisk fremmøde, men kan afholdes i form af telefon- eller anden digital mødestruktur.

Stk 6:
Der tages skriftligt referat ved alle møder.

Stk. 7:
Hovedbestyrelsen kan vælge at afholde lukkede bestyrelsesmøder uden suppleanter.

§6 Partileder

Stk. 1:
Veganerpartiets partileder vælges af medlemmerne på et landsmøde, såfremt dette punkt er på dagsordenen.

Stk. 2:
Partilederen kan ikke sidde i bestyrelsen eller udvalg nedsat af bestyrelsen, hvor partilederen vurderes til at være inhabil. Dette vurderes af bestyrelsen.

Stk. 3:
Træder den fungerende partileder af, skal der afholdes generalforsamling inden for 8 uger. Foreningens bestyrelse udpeger en midlertidig partileder.

Stk. 4:
Et flertal i bestyrelsen kan udskrive ekstraordinær generalforsamling med valg af partileder som punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære landsmøde skal afholdes indenfor 8 uger.

Stk. 5:
Partilederen kan træffe beslutninger indenfor foreningens vedtægter og er den daglige leder af foreningen. Partilederen har ansvar for at foreningen opnår foreningens formål.

§7 Regnskab/Økonomi

Stk. 1:
Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, donationer, overskud fra arrangementer eller aktiviteter samt gaver, bidrag og arv m.v. For foreningens forpligtigelser hæftes alene ved dens egne midler.

Stk. 2:
Bestyrelsen tegnes af forpersonen og yderligere et medlem. I det tilfælde at forpersonen ikke er disponibel, tegnes bestyrelsen af næstforpersonen og yderligere et medlem. Bestyrelsen kan give prokura.

Alle større udgifter, udgifter der ligger væsentligt ud over det der er vedtaget i budgettet, samt eventuelt prokura, skal godkendes af et betydelig flertal (2/3 del) af bestyrelsen. Ved eventuelt køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter regnskabslovens bestemmelser.

§8 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Vedtægtsændringer kan kun besluttes på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan fremsættes af alle medlemmer. Vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 20 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 2:
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen, senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

§9 Likvidation/opløsning

Foreningen kan opløses med mindst 2/3 flertal på to generalforsamlinger i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål. Eventuelle aktiver tilfalder Dyrenes Frie Farm.