Veganerpartiets vedtægter

Vedtægter stemt ind på Veganerpartiets landsmøde d. 12. juni 2021

 

Indholdsfortegnelse

 

§1 Navn og hjemsted

§2 Formål

stk. 1 Foreningens formål

stk. 2 Formålet gennemføres

§3 Medlemskab

stk. 1 Statsborgerskab

stk. 2 Stemmeret

stk. 3 Indmeldelse

stk. 4 Eksklusion

stk. 5 Udmelding

stk. 6 Tryghedspolitik

§4 Landsmøde

stk. 1 Højeste myndighed

stk. 2 Ordinært landsmøde

stk. 3 Indhold af dagsorden

stk. 4 Dagsorden

stk. 5 Kandidater til landsledelsen

stk. 6 Afstemning

stk. 7 Kontingent

stk. 8 Stemmeret

stk. 9 Ekstraordinært landsmøde

§5 Landsledelse

stk. 1 Medlemmer

stk. 2 Beslutninger

stk. 3 Suppleanter

stk. 4 Udtrædelse

stk. 5 Mødefrekvens

stk. 6 Referat

stk. 7 Lukkede møder

stk. 8 Ansvar

stk. 9 Informationsdeling

§6 Politisk ordfører

stk. 1 Valg

stk. 2 Placering

stk. 3 Fratrædelse

stk. 4 Udskrivning af valg

stk. 5 Opgaver

§7 Politisk gruppe

stk. 1 Medlemmer

stk. 2 Kriterier

stk. 3 Ansøgning

stk. 4 Opgaver

stk. 5 Vedtagelse af politik

stk. 6 Udvalg

stk. 7 Beslutningsproces

stk. 8 Udtrædelse

stk. 9 Mødefrekvens

stk. 10 Referater

§8 Storkredse

stk. 1 Bestyrelse

stk. 2 Økonomi

stk. 3 Forperson

stk. 4 Formål

stk. 5 Veganerpartiets Ungdom

§9 Veganerpartiets Ungdom

stk. 1 Form

§10 Regnskab/Økonomi

stk. 1 Hæftelse

stk. 2 Tegning

stk. 3 Regnskabsåret

stk. 4 Fremlæggelse

stk. 5 Budget

§11 Vedtægtsændringer

stk. 1 Beslutning

stk. 2 Forslag

§12 Likvidation/opløsning

stk. 1 Opløsning

stk. 2 Partistøttemidler

Veganerpartiets vedtægter


§1 Navn og hjemsted

a) Foreningens navn er ”Veganerpartiet


§2 Formål
Stk. 1 – Formål

Foreningens formål er:

 1. At nedbringe antallet af husdyr i Danmark.
 2. At fremme dansk natur og biodiversitet.
 3. At udbrede viden om veganisme og fordelene ved at leve plantebaseret.
 4. At samarbejde tæt med øvrige veganske grupper/foreninger fra både ind- og udland.
 5. At arbejde for ulovliggørelse af enhver form for dyremishandling samt grov udnyttelse af dyr.
 6. At opnå ethvert mandat som kan fremme partiets formål.

Stk. 2 – Gennemførelse

Formålet gennemføres:

 1. Gennem information via sociale medier, demonstrationer, aktivistisk arbejde og gentagen påvirkning af samfundet og dets borgere.
 2. Ved at søge mandat i kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europa-Parlament.
 3. Ved at påvirke politikere, som holder mandat i kommunalbestyrelser, regionsråd, folketing og Europa-Parlament.

 

Stk. 3:
Landsledelsen pålægges at søge størst mulig politisk indflydelse ved at fremme samarbejdet med grønne partier/organisationer, som nævnt i stk. 1.

 

§3 Medlemskab

Stk. 1 – Statsborgerskab

Alle med dansk statsborgerskab eller folkeregisteradresse i Danmark kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2 – Stemmeret

For at opnå stemmeret til foreningen, for at varetage medlemmernes mandat og for at repræsentere foreningen politisk skal medlemmet efterleve følgende definition af veganisme “At leve vegansk er en måde at leve på, som søger at undgå (så vidt som muligt og praktisabelt) alle former for udnyttelse af og grusomhed imod dyr til føde, tøj og andre formål”. Se i øvrigt §4.8 om betaling af kontingent.

Stk. 3 – Indmeldelse

Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside samt registrering af betaling samme sted.

Stk. 4 – Eksklusion

Såfremt et medlem beviseligt modarbejder foreningens formål eller søger at skade foreningen, kan medlemmet ekskluderes øjeblikkeligt af et flertal i landsledelsen.

Stk. 5 – Udmelding
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Ethvert medlem kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med dags varsel. Udtræder et medlem, som er valgt til en tillidspost, fratræder medlemmet samtidig denne post og erstattes med øjeblikkelig virkning af en suppleant.

Stk 6 – Tryghedspolitik
Foreningen har udarbejdet en tryghedspolitik for at sikre et godt arbejdsmiljø samt retningslinjer ved krænkelser. Denne kan findes på vgpt.dk/tryghedspolitik

 

§4 Landsmøde

Stk. 1 – Højeste myndighed

Foreningens højeste myndighed er landsmødet.

Stk. 2 – Ordinært landsmøde

Afholdelse af ordinært landsmøde sker hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen sker via email.

Stk. 3 – Indhold af dagsorden

Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal, som det mindste, indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af stemmetæller
 • Nyt fra foreningen / Forpersonens beretning
 • Økonomi. Regnskabsaflæggelse, godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 • Valg af partileder (vælges for to år)
 • Valg af landsledelses- medlemmer. 3 vælges i ulige år og 4 vælges i lige år.
 • Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant) (suppleanter vælges for 1 år)
 • Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne
 • Øvrige punkter inkl. indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 4 – Dagsorden

Forslag til dagsorden sendes til landsledelsen og skal være modtaget inden 20 dage før afholdelse af landsmødet. Endelig dagsorden fremsendes til medlemmer senest 14 dage før afholdelse af landsmødet via e-mail.

Stk. 5 – Kandidater til landsledelsen
Landsledelsen udsender sammen med landsmødeinvitationen et kort brief med krav og forventninger til nye landsledelseskandidater, der måtte opstille på landsmødet. Briefet indeholder bl.a. kravet om at leve vegansk som landsledelsesmedlem samt info om mødefrekvens, arbejdsbyrde, opgaver og anden relevant info.

Stk. 6 – Afstemning

Inden enhver afstemning afgøres det hvorvidt stemmeafgivning kan ske ved håndsoprækning eller skal foregå ved hemmelig afstemning. Er der blot et enkelt medlem, der begærer hemmelig afstemning, skal afstemningen afholdes således.

Stk. 7 – Kontingent

Kontingentet for året frem til næste landsmøde fastlægges af landsmødet, og ændringer i kontingentets størrelse kan kun ske på et landsmøde.

Stk. 8 – Stemmeret
Stemmeberettigede på landsmødet er kun betalende medlemmer, der senest ugedagen forinden landsmødet, har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og børn under 16 år har ikke stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. I særlige tilfælde kan der dog tilbydes digital afstemning såfremt dette er muligt at organisere. Se i øvrigt §3 stk. 2 om veganisme.

 

Stk. 9 – Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når landsledelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, hvis landsledelsen modtager skriftlig begæring herom med begrundet dagsorden fra mindst 50 medlemmer.

 

§5 Landsledelsen

Stk. 1 – Medlemmer

 1. a) Foreningens landsledelse udgøres af syv medlemmer + to suppleanter som vælges på landsmødet, en forperson for hver oprettet storkreds (såfremt forpersonen ikke ønsker dette udpeges et andet bestyrelsesmedlem af storkredsbestyrelsen) samt politisk ordfører som vælges på landsmødet, i alt 18 medlemmer + 2 suppleanter (ved 10 oprettede storkredse).b) Medlemmer af landsledelsen kan kun vælges i overensstemmelse med §3 stk. 2 om veganisme og bliver ekskluderet fra landsledelsen såfremt §3 stk. 2 ikke efterleves.c) Landsledelsen konstituerer sig selv på første møde efter landsmødet med valg af forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 2 – Beslutninger

Beslutninger træffes ved ⅔ flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et landsledelsesmøde ikke kan mønstres et ⅔ flertal, som også er et ⅔ flertal i den samlede landsledelse, skal de øvrige (ikke tilstedeværende) medlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele landsledelsen. Dette skal ske inden for en tidsfrist, fastsat af de, ved mødet tilstedeværende medlemmer.

Stk. 3 – Suppleanter

Suppleanter har høringsret men ikke stemmeret, medmindre et andet medlem skriftligt afgiver sin stemmeret på et landsledelsesmøde til en (efter eget valg) af suppleanterne.

Stk. 4 – Udtrædelse

Udtræder et medlem af
landsledelsen inden valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten og får dermed almindelig stemmeret. Den
indtrådte suppleant sidder indtil førstkommende landsmøde, uafhængigt af det fratrådte medlems valgperiode. I det tilfælde at den fratrådte plads ikke er op til fornyelse på den førstkommende landsmøde, vælges her et nyt medlem til at dække den resterende valgperiode.

Stk. 5 – Mødefrekvens

Der afholdes møder mindst én gang hver anden måned, dette behøver dog ikke at foregå ved fysisk fremmøde, men kan afholdes i form af telefon- eller anden digital mødestruktur.

Stk 6 – Referat

Der tages skriftligt referat ved alle møder.

Stk. 7 – Lukkede møder

Landsledelsen kan vælge at afholde lukkede møder uden suppleanter.

 

Stk. 8 – Ansvar

Landsledelsen kan træffe beslutninger inden for foreningens vedtægter og har ansvaret for den overordnede ledelse samt ansvar for at nedsætte den daglige ledelse af foreningen. Landsledelsen har ansvar for at udforme og implementere foreningens strategi og for at foreningen opnår foreningens formål. Landsledelsen godkender desuden udkast til ny politik fra politisk gruppe.

Stk. 9 – Informationsdeling

Landsledelsen er tværnational og gennem møder i LL sikres, at der deles information om foreningens aktiviteter, politik og administration mm. på tværs af landet.

 

§6 Politisk ordfører

Stk. 1 – Valg

Veganerpartiets politiske ordfører vælges af medlemmerne på et landsmøde, såfremt dette punkt er på dagsordenen.

Stk. 2 – Placering

Politisk ordfører sidder i landsledelsen og i politisk gruppe.

Stk. 3 – Fratrædelse

Fratræder den fungerende politiske ordfører, skal der afholdes landsmøde inden for 8 uger. Foreningens landsledelse udpeger en midlertidig politisk ordfører.

Stk. 4 – Udskrivning af valg

Et ⅔ flertal i landsledelsen kan udskrive ekstraordinært landsmøde med valg af politisk ordfører som punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære landsmøde skal afholdes inden for 8 uger.

Stk. 5 – Opgaver

Politisk ordfører skal agere som partiets primære ansigt udadtil og promovere partiets politik offentligt.

 

§7 Politisk gruppe

Stk. 1 – Medlemmer
Foreningens politiske gruppe udgøres af 5-7 medlemmer fra foreningen, og vælges af landsledelsen med ⅔ flertal årligt.

Landsledelsen evaluerer desuden årligt gruppens arbejde.

Stk. 2 – Kriterier
Medlemmer af politisk gruppe kan kun vælges i overensstemmelse med Veganerpartiets hovedvedtægter §3 stk. 2 om veganisme og medlemmer bliver ekskluderet fra den politiske gruppe såfremt §3 stk. 2 ikke efterleves.

Stk. 3 – Ansøgning
Ansøgere til politisk gruppe sender en ansøgning til landsledelsens forperson og næstforperson. Disse præsenterer herefter ansøgningerne for landsledelsen, som udvælger kandidaterne ud fra faglige kvalifikationer og personlige kvalifikationer.

Stk. 4 – Opgaver
Den politiske gruppe har til hovedopgave at arbejde med udvikling af foreningens politik. Desuden kan den politiske gruppe vælge, sammen med eventuelle ordførere uden for den politiske gruppe, at besvare politiske spørgsmål fra medier og promovere foreningens politik.

Stk. 5 – Vedtagelse af politik
Den politiske gruppe udarbejder udkast til foreningens politik, som herefter vedtages i landsledelsen. Politikker kan vedtages ved ⅔ flertal i landsledelsen.

Stk. 6 – Udvalg
Den politiske gruppe kan nedsætte faglige udvalg, som hjælper den politiske gruppe inden for bestemte politiske områder.

Stk. 7 – Beslutningsproces
Beslutninger i den politiske gruppe træffes ved ⅔ flertal. Hvis der blandt de fremmødte på et møde i den politiske gruppe ikke kan mønstres dette flertal, som også er et ⅔ flertal i den samlede gruppe, skal de øvrige (ikke tilstedeværende) gruppemedlemmer skriftligt tilkendegive deres stemme til hele gruppen. Dette skal ske inden for en tidsfrist, fastsat af de, ved mødet tilstedeværende gruppemedlemmer.

Stk. 8 – Udtrædelse
Udtræder et medlem af politisk gruppe, vælger landsledelsen et nyt medlem i dennes sted.

Stk. 9 – Mødefrekvens
Der afholdes møder i den politiske gruppe mindst én gang i måneden. Dette behøver dog ikke at foregå ved fysisk fremmøde, men kan afholdes i form af telefon- eller anden digital mødestruktur.

Stk 10 – Referater
Der tages skriftligt referat ved alle møder.

§8 Storkredse

Stk. 1 – Bestyrelse
a) Der tilknyttes en storkredsbestyrelse til hver af de 10 storkredse i Danmark.

b) Storkredsbestyrelsen består af valgte medlemmer på storkredsens generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i storkredsen.

c) Storkredsbestyrelsen vælger en forperson, næstforperson og kasserer.

Stk. 2 – Økonomi
Storkredsbestyrelsen følger retningslinjerne i dokumentet “Storkredsbudgetter” og holder økonomisk overblik over eget forbrug i storkredsen. Storkredsbestyrelsen er derudover pålagt at følge §10 om Regnskab og Økonomi

Stk. 3 – Forperson
Storkredsbestyrelsens forperson repræsenterer Veganerpartiet i spørgsmål vedrørende storkredsen.

Stk. 4 – Formål
Storkredsbestyrelsens formål, opgaver og ansvar beskrives i storkredsens vedtægter.

Stk. 5 – VPU
Storkredsbestyrelsen anbefales at samarbejde med 1-2 repræsentanter fra den lokale VPU-forening, hvis en sådan findes.


§
9 Veganerpartiets Ungdom

Stk. 1 – Form
a) Veganerpartiets Ungdom er udsprunget af Veganerpartiet (Herefter benævnt VPU) og er en selvstændig juridisk enhed, som i sin konstitution er fuldt ud politisk og økonomisk uafhængig af Veganerpartiet.

b) To repræsentanter fra VPU inviteres to gange om året til at deltage i et landsledelsesmøde.

§10 Regnskab og økonomi 

Stk. 1 – Hæftelse

Foreningens økonomiske grundlag er medlemskontingenter, donationer, overskud fra arrangementer eller aktiviteter samt gaver, bidrag og arv m.v. For foreningens forpligtigelser hæftes alene ved dens egne midler.

Stk. 2 – Tegning

a) Landsledelsen tegnes af forpersonen og yderligere et medlem. I det tilfælde at forpersonen ikke er disponibel, tegnes landsledelsen af næstforpersonen og yderligere et medlem. Landsledelsen kan give

b) Alle større udgifter, udgifter der ligger væsentligt ud over det der er vedtaget i budgettet, samt eventuelt prokura, skal godkendes med ⅔ flertal af landsledelsen.

c) Ved eventuelt køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede landsledelse.

Stk. 3 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal udfærdiges og aflægges efter regnskabslovens bestemmelser.

Stk. 4 – Fremlæggelse
a) Regnskabet forventes fremlagt for landsledelsen af revisor eller regnskabskyndig i sekretariatet senest én måned efter endt regnskabsår. (jf. stk. 3. løber regnskabsperioden fra 01.01. til 31.12).

b) Landsledelsen pålægges at have godkendt regnskabet senest 30 dage efter at det er fremlagt.

 1. Regnskabet udsendes til alle partiets medlemmer senest 30 dage inden landsmøde.
 2. Såfremt partiets medlemmer har spørgsmål vedr. regnskabet, som de ønsker besvaret, skal disse spørgsmål foreligge for landsledelsen senest 14 dage inden det næstkommende landsmøde.

Stk. 5 – Budget
På det årlige landsmøde fremlægges budget for perioden frem til næste landsmøde. Budgettet skal fremlægges og godkendes jf. stk 4.

 

§11 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun besluttes på landsmødet. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til landsledelsen senest 20 dage inden landsmødet.

Stk. 2:

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen senest 14 dage inden afholdelse af landsmødet.

 

12 Likvidation/opløsning

Stk. 1 – Opløsning
Foreningen kan opløses med mindst ⅔ flertal på to landsmøder i træk, hvoraf den sidste indkaldes ekstraordinært alene med dette formål.

Stk. 2 – Partistøttemidler
a) Partistøttemidler skal jf. dansk lovgivning gå til politisk arbejde samt arbejde, som fremmer et budskab i forbindelse med et valg i Danmark.

b) Andre midler udover selve partistøtten, som fx medlemsbidrag, går ved opløsning af Veganerpartiet til et dyrefristed eller anden organisation for dyrerettigheder.