Dyrene: 

1.

Alle dyr i menneskers varetægt skal have langt mere plads og mulighed for luft, fri bevægelse og udfoldelse af deres naturlige adfærd. 

Uddybning:
Vi mener kort og godt, at alle dyr uanset art og uanset hvordan vi kategoriserer dem, som hhv. landbrugsdyr, vilde dyr, forsøgsdyr eller kæledyr, skal kunne leve i overensstemmelse med deres natur og deres behov både fysisk og psykisk.

Det er de basale rettigheder, som vi ønsker, alle dyr skal have. 

I praksis betyder det fx, at når vi ændrer i landskabet i form af byggeri eller motorveje, så skal der tages hensyn til hvordan, det påvirker dyrene. Fx ved at man bygger grønne broer, hvor dyr kan komme over trafikerede veje, hvilket også gør kørslen mere sikker for bilisterne. 

Du tænker måske, at vi allerede har en dyreværnslov, som giver dyrene basale rettigheder, men den overholdes ikke i praksis, hvilket du kan læse om her: https://vgpt.dk/dyrevaernsloven/

2.

Avl for profit, skal stoppe

Uddybning:

Vi mener ikke, dyrene skal avles på pga. alle de helbredsmæssige konsekvenser, dyrene oplever som resultat af avlen. Som fx når kyllinger ikke selv kan bære deres kroppe pga. fremavlede brystpartier. Eller de smerter og gener grisene oplever, ved at vokse 1 kg om dagen, eller føde flere unger end man kan varetage. 

Avl indebærer også, at vi fx har tyresædstappefabrikker i Danmark, hvor tyrene går indendørs og får tappet sæd fra sig. Denne bruges til at inseminere malkekøer, for at holde mælkeproduktionen i gang. 

Avl indebærer fx. også, at man kropsligt stimulerer søerne, inden man indsætter sæd fra ornen ind i dem. 

Den intensive avl betyder også, at mødre og unger fjernes fra hinanden før naturlig afvænningstid, og har de tid sammen, så er det i omgivelser, hvor de ikke kan udleve den naturlige adfærd med hinanden, som de ellers ville gøre under frie forhold. 

Vi mener ikke, at disse og andre overgreb skal fortsætte, men at dyrene selv skal have lov til, at udleve deres natur på egne præmisser. 

3.

Dyreværnsloven skal være lige og gælde i praksis for alle dyr.

Uddybning:
Alle dyrene skal stilles lige i forhold til de første paragraffer af Dyreværnsloven – uden undtagelse. 

Dyreværnsloven lyder: 

  • 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
  • 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Vi mener at loven skal gælde til enhver tid og med ethvert dyr. 

I dag kan industrien i praksis udføre smertefulde overgreb på dyr, som fx. rutinemæssig halekupering, leveplads på kun 0.65 kvm for grise på 100 kg, søer der fikseres, kalve der får brændt horn og har beviseligt smerter efterfølgende, kyllinger der avles til ikke at kunne stå på deres ben, tusindvis af køer der har smertefulde problemer med klovene osv. 

Da vi ikke har noget fysiologisk behov for at producere dyr og bruge deres kroppe, så mener vi ikke, det kan retfærdiggøres, at dyreværnslovens første paragraffer ikke overholdes, for at kunne tjene profit på dyrenes kroppe. 

Vi ønsker, at landbruget fungerer på en måde, hvorpå dyreværnsloven til enhver tid overholdes uden undtagelser for industrien. 

Det samme gælder forsøgsdyr. Vi mener, at Danmark i langt højere grad end i dag, skal have skiftet forsøg på dyr ud med teknologi, som i flere tilfælde har flere brugbare svar, uden lidelse for dyr involveret. 

Vi ønsker landsdækkende dyrepoliti, som varetager dyrenes rettigheder og sørger for, at dyreværnsloven overholdes. 

Naturen:

1.

Forbrugeroplysning omkring de mest effektive klima- og miljøvenlige handlingsmønstre.

Uddybning:

Denne mærkesag skal tage form af krav om klima- og miljømærkning på alle forbrugsvarer. Dertil skal der øget undervisning om forskernes resultater på klima-, miljø- og bæredygtighedsområdet. Undervisningen skal foregå i skoler, på arbejdspladser, offentlige kampagner mv. Slutteligt skal den almene dansker lære om de vigtigste ting, de kan gøre i deres hverdag for at hjælpe udviklingen, og forstå hvor vigtigt det er, at vi alle gør det sammen. 

2.

Omlæggelse af landbruget for bedst mulig brug af ressourcer.

Uddybning:

Frem for alt så mener vi, at vi skal følge klima- og miljøforskernes råd, som er beskrevet i større, udførlige og peer-reviewede rapporter. Det betyder, at vi skal begynde at omlægge den danske fødevareproduktion til en bæredygtig produktion, hvor der går mindst muligt ressourcer til spilde frem til slutproduktet. 

Vi skal vælge en landbrugstype, hvor jorden er langt bedre til at holde på CO2, vand og andre næringsstoffer, hvilket det traditionelle monokulturelle landbrug ikke er så stærk i. På samme tid, så skal vi sikre, at vores produktionsmetode ikke påvirker den omkringliggende natur på en måde, hvor vi mister yderligere biodiversitet fx. pga. iltsvind. 

 

3.

Prisen på animalske produkter skal reflektere den reelle produktionspris

Uddybning:

Vi vil afskaffe subsidier på det animalske landbrug. Priserne på animalske produkter afspejler i dag ikke de reelle omkostninger for dyr, miljø, klima, biodiversitet og bæredygtighed. 

Sundhed og ernæring:

1.

Madvarer der i høj grad medfører livsstilssygdomme, skal som udgangspunkt ikke serveres til patienter.

Uddybning:
Vi ønsker ikke at fjerne individets frihed, men at gøre de animalske måltider til et tilvalg. Det gør det nemmere at vælge en grønnere og sundere kost med flere fibre. Det vil også give en forståelse for, at forskningen ikke er i tvivl om, at det kan være sundere at fravælge kødet og få flere fibre og gavnlige næringsstoffer. 

2.

Alle offentlige kantiner og institutioner skal tilbyde plantebaserede måltider.

Uddybning:
Det skal være nemt for den enkelte borger at vælge vegansk. I lovforslaget vil vi lægge vægt på, at det grønne valg skal fremhæves i de enkelte kantiner. 

Det gælder både i

  • militæret
  • uddannelsesinstitutioner
  • fængsler
  • vuggestuer, børnehaver, SFO’er, fritidshjem
  • plejehjem
  • og andre steder med offentlige køkkener.

3.

Øge sundhedsfagligt personales viden om plantebaseret kost og sammenhængen med livsstilssygdomme

Uddybning:
Det er vigtigt at sundhedsfagligt personale kan rådgive om korrekt sammensætning af en varieret plantebaseret kost til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme. Så kan de, via deres autoritet og i forvejen store viden om sundhed være med i den grønne omstilling.

Hjælp dyr, natur og folkesundhed idag med en vælgererklæring: https://mailchi.mp/vgpt/140

Leave a Reply