Naturkrisen

 

Vores naturkrise består i, at jord, planter og økosystemer ødelægges på daglig basis, mens også klimakrisen raser.

Men den består også i den måde, vi mennesker manipulerer med følende og tænkende dyr, muterer og indespærrer dem.

Naturkrisen handler om, at vi har indrettet vores industri og samfund på en måde, som dræber alt det naturlige omkring os.

På denne side finder du dokumentation fra forskerne i miljø, klima og biodiversitet.

“»Naturen er i global tilbagegang med hastigheder, der savner fortilfælde i menneskehedens historie, og hastigheden af udryddelsen af arter accelererer med alvorlige konsekvenser, som nu ser ud til at ramme mennesker overalt på Jorden,« lyder den dystre melding fra FN-panelet, der med over 450 internationale eksperters deltagelse har brugt tre år på at analysere 15.000 videnskabelige studier og officielle rapporter om naturens tilstand.”

IPBES’ aktuelle rapport, Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, er udarbejdet af verdens ledende forskere på området med 145 videnskabelige hovedforfattere og 310 bidragende forfattere til rapporten.

Artikel om rapporten:

https://www.information.dk/udland/2019/05/foerst-fns-klimaforskere-fns-biologer-omstillinger-uden-fortilfaelde-noedvendige-dele-samfundet

 

IPCC Special Report – Climate Change and Land:

https://www.ipcc.ch/srccl/

Artikel om ovenstående rapport:

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7

Denne rapport lægger ikke skjul på den alvorlige situation, vi som menneskehed er i lige nu:

 

“Den igangværende sjette masseudryddelse er muligvis den mest alvorlige trussel mod vores civilisation, fordi den er irreversibel. Tusinder af populationer af kritisk truede hvirveldyr er gået tabt i et århundrede, hvilket indikerer, at den sjette masseudryddelse er menneskelig forårsaget og accelererer…. Vores resultater understreger den ekstreme vigtighed ved massive globale handlinger for at redde menneskehedens vigtige livsgrundlag”.

IPCC lægger vægt på, at der skal ske store ændringer, i den måde vi udnytter jorden (2). De anbefaler, at det mad der produceres skal være bæredygtigt og ikke så intensivt dyrket som det man ser i dag. De ønsker 9.5 million km2 stigning i skov i 2050 og de ønsker at vi regenerer økosystemer og spiser en kost der er langt mindre ressourcekrævende.

De ønsker lokalt produceret mad, da der er stor usikkerhed i hvordan klimaforandringerne vil manifestere sig og det kan potentielt gå udover transporten af forskellige fødevarer. Derfor lægger de vægt på lokale producenter, der dyrker mad med metoder, som giver den største resiliens overfor det nye klima.

De ønsker også kampagner i offentligheden og på skoler, som skal lære befolkningen om den sundeste kost, som oftest også er den mest bæredygtige og klimavenlige.

Fra rapporten:

I dag, og sandsynligvis i fremtiden, kan kostændringer levere miljømæssige fordele i en skala, som producenterne ikke selv kan opnå. At skifte fra nuværende diæter til en diæt, der udelukker animalske produkter har et transformativt potentiale, hvilket reducerer fødevarens arealanvendelse med 3,1 (2,8 til 3,3) milliarder ha (en reduktion på 76%), herunder en reduktion på agerjord på 19%; fødevarers drivhusgasemissioner med 6,6 (5,5 til 7,4) milliarder ton CO2 ekvivalenter (en reduktion på 49%); forsuring med 50% (45 til 54%); eutrofiering med 49% (37 til 56%)… Tallene er baseret på produktion af nye vegetabilske proteiner… Ud over reduktionen i fødevarernes årlige drivhusgasemissioner kunne det land, der ikke længere kræves til fødevareproduktion, fjerne ~ 8,1 mia. ton CO2 fra atmosfæren hvert år i løbet af 100 år, når naturlig vegetation genindføres og jordkulstof akkumuleres…

Gennemgang af rapporten: https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-earth

Rapporten gennemgår vigtigheden af, at vi alle ændrer vores kost til en mere plantebaseret kost.

“Kødproduktion påvirker ikke bare økosystemet ved produktion af gasser – undersøgelser sætter spørgsmålstegn ved produktionssystemets direkte virkning på den globale anvendelse af ferskvand, ændring i arealanvendelse og forsuring af havet. En nylig artikel i Science hævder, at selv kødet med lavest påvirkning forårsager “meget mere” miljøpåvirkning end de mindst bæredygtige former for plante- og grøntsagsproduktion. Med en voksende verdensbefolkning er det nu kritisk, at vi ændrer vores kost.”

Nyt opråb fra forskerne d. 11 december 2019 vedr. fire specifikke tiltag de ønsker vedr. landbruget – Klik her! De ønsker dem ind i Parisaftalen, som en sikkerhed for, at målene skal nås.

“Fødevaresystemer har potentialet til at pleje menneskers sundhed og understøtte miljømæssig bæredygtighed, men vores nuværende system truer begge. EAT-Lancet-Kommissionen tager fat på behovet for, at fodre en voksende global befolkning med en sund kost og samtidig definere bæredygtige fødevaresystemer, der minimerer skader på vores planet.”

Nature udgav i efteråret 2018 dette store studie. Som de andre store studier om fødevarer, klima, miljø og biodiversitet konkluderer også den, at vi er nødt til at vælge planter frem for dyr, for at passe på kloden og os selv.

Læs artikel om studiet: https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/10/huge-reduction-in-meat-eating-essential-to-avoid-climate-breakdown

“Kostens sammensætning og kvaliteten af fødevarer vi spiser, har en direkte effekt på vores helbred og velbefindende. De indirekte sundhedseffekter forårsaget af miljømæssige ændringer forbundet med processerne til fremstilling af fødevarer til diæter genkendes mindre. Fordi målet med de nationale diætretningslinjer er, at give råd til konstruktion af sunde diæter, bør retningslinjerne uden tvivl overveje både direkte og indirekte sundhedsmæssige konsekvenser af fødevareanbefalingene.”

”Baseret på alt det vi har lært, er der ingen tvivl om, at brugen af dyr som fødevareproduktionsteknologi snart vil være forældet. At fremstille kød direkte fra planter er ikke kun langt mindre ødelæggende for miljøet, men det vil gøre det muligt for kød, at være mere lækker, sund, mangfoldig og overkommelig. Skab verdens bedste kød, lad forbrugervalg drive forandringen også vil brugen af dyr, som fødevareteknologi snart blive fortid.”

Denne rapport gennemgår specifikt de store miljø- og biodiversitetsproblemer vi har i Danmark, som følge af det danske landbrug.

Tallene i rapporten er blandt andet fra Dansk Statistik og landbruget selv.

I denne rapport gennemgår Verdensnaturfonden, hvordan den animalske fødevareproduktion ødelægger naturen.

I denne rapport gennemgår Greenpeace de store problemer, der er ved produktionen af landbrugsdyr i Europa.

Rapport fra Verdens Skove viser, at dansk produceret kød forårsager skovrydning i Sydamerika. Lige nu bliver store områder med tropisk skov ryddet, for at gøre plads til en stadigt stigende produktion af soja. Sojaen bruges til foder til blandt andet danske slagtedyr.

Skov ryddes, biodiversitet forsvinder og oprindelige folk fordrives og forgiftes.

“Verdensøkonomien er ikke i stand til at vokse, uden at CO2-udledningerne følger med. Sådan lyder konklusionen i et omfattende internationalt studie, der dermed gør op med forestillingen om grøn vækst. I de rige lande må der søges veje til mindre produktion og forbrug”.