Referat fra ordinær generalforsamling i Veganerpartiet

År 2019 lørdag den 20. april kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Veganerpartiet i Eventrummet, Rabalderstræde 10, 4000 Roskilde.

Valg af dirigent.
Tine Pil Østberg udpeges som dagens dirigent af bestyrelsen, som efterfølgende godkendes af forsamlingen.

Valg af referent.
Lars Corvinius Olesen udpeges som dagens referent af bestyrelsen, som efterfølgende godkendes af forsamlingen.

Valg af stemmetællere
Uffe Ildvedsen og Louise Esther Lotus Mogensen vælges som stemmetællere af forsamlingen.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendes af forsamlingen uden indsigelser.

Formandens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Hertil nævnte han, at Veganerpartiet officielt havde fødselsdag fire dage efter den igangværende generalforsamling.
Formand, Michael Monberg, gengiver Veganerpartiets grundlæggelse for forsamlingen samt et overblik over milepæle i løbet af det forgangne år. Overblikket indeholdt oprettelse af Facebook-side, den officielle oprettelse af en forening, medlemskab og kontingent til samme, partiprogram, strategi, donationer, hjemmeside og vælgererklæringer.

Nedfaldspunkter fra året der gik:
24-04-2018 Henrik Vindfeldt og Michael Monberg danner makkerpar.
09-07-2018: Veganer partiet opsøger partiformænd i dansk politik og får Uffe
Elbæk i tale.
02-10-2019: Jacob Ellemann hjælper veganerpartiet med at få et full-blown
gennembrud: Fra aktivister til den politiske scene.
November 2018: Overgangen fra aktivistisk fællesskab til organiseret politisk
parti er nu ført ud i livet.
2019: Arbejdet for vælgererklæringerne fortsætter og vi danner stærke
fællesskaber.

Michael Monberg forklarede, at det startede som et projekt mellem Henrik og ham, men at det efterhånden er blevet til en rullende lavine, som er begyndt at rulle af sig selv ved hjælp af mange andre. Han gør forsamlingen opmærksom på, at fokus nu ligger på indsamlingen af vælgererklæringer.

Afsluttende mindede han forsamlingen om, at partiet opgøres af aktivister. Med det menes; Når dagen er omme, tager vi jakkesættet af og er stadig aktivister. For politik er ikke en tilskuersport.

Endelig godkendelse af foreningens vedtægter
Forsamlingen havde tre indvendinger til vedtægterne, som bestyrelsen tager til efterretning:

1) Man skal for eftertiden ikke kunne deltage til en generalforsamling som stemmeberettiget medlem, hvis man først har betalt dagen før. Der forslås, at man som minimum skal have været medlem en måned inden generalforsamling for at sikre gennemsigtighed omkring medlemmernes intentioner.

2): §1 stk. 1 og §2 stk. 1 rettes til at inkorporere mennesker og ikke blot udnyttelse af dyr. Det skal være tydeligere, at vi også mener menneskedyr.

3) Det er blevet foreslået at tilføje at “bestyrelsen åbner op for at have 2 tilknyttede fagkyndige personer”, i vedtægterne.

Beslutning om bestyrelsens størrelse (Nuværende størrelse: Fem personer)
Bestyrelsen udvides til at rumme syv personer samt to suppleanter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Anders Norgaard (genvalg), Henrik Vindfeldt (genvalg), Lisel Vad Olsson, Mayanoa Rosaldi Kærgaard, Tobias Holm, Valentina Ripple, Lars Corvinius Olesen, Tine Pil Østberg, Steen Leithoff og Nichlas Nino

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Henrik Vindfeldt

Nyvalgt til bestyrelsen blev:

Tobias Holm
Tine Pil Østberg
Lisel Vad Olsson
Lars Corvinius Olesen

Siddende i bestyrelsen er:

Michael Monberg
Troels Bergstrøm

Valg af suppleanter til bestyrelsen (min. 2 stk.)

Nyvalgt som suppleanter:

1. Suppleant Valentina Ripple
2. Suppleant Mayanoa Rosaldi Kærgaard

Valg af revisor
Piaster Revisorerne vælges som revisorer.


Valg af revisorsuppleant (må ikke være en del af bestyrelsen)

Nava Talia vælges som revisorsuppleant.

Gennemgang af økonomi (v. Michael Monberg)
Resultatopgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 79.088,49,-. De samlede udgifter beløber sig på 18.084,89,- Årets resultat er et overskud på kr. 61.003,60,-. Indtægter fra medlemskontingent er 14.300,- (143 á 100,-), med 27, som stadig mangler at betale. Udgifter består udelukkende af merchandise, print og digitale tjenester.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Formanden bemærkning: ”Vi har en sund økonomi og kan på nuværende tidspunkt klare os i et år med vores nuværende udgifter”.

Foredrag: ”Hvad sker der, hvis vi (de veganske partier) vinder?” (v. Peter Kalmström)
Peter gav en brandtale omkring den eskalerende holdningsændring til dyrerettigheder og klima på tværs af lande i EU, samt en påmindelse af at 100 % af forskere er enige i at dyr er tænkende, følende væsener, der kan lide som os.

Han fortalte endvidere, at den animalske industri økonomisk set er skrøbelig som et korthus. Økonomien for dyreindustrien er super skrøbelig, da denne arbejdstype kræver store investeringer, har en lille profitmargen og meget ressourcekrævende af sin omverden.

Derudover giver han overblik over samfundets besparelse ved at nedlægge de systemer, der udnytter dyr samt skabelse af nye jobs i processen af nedlæggelsen.

Slutteligt fokuseres på det samarbejde de andre veganske partier i EU har med hinanden – et samarbejde Veganerpartiet vil arbejde hen mod at deltage i for eftertiden.

Peter vil gerne hjælpe Veganerpartiet fortsat.

Fastlæggelse af medlemskontingent 2019
Bestyrelsen foreslår følgende kontingenter og rabatter:

269 kr. årligt for personligt medlemsskab (100 kr. rabat til studerende og pensionister).
416 kr. årligt for husstandsmedlemsskab. (Red: Ikke mulig alligevel af administrative årsager)

De forslåede kontingenter vedtages af forsamlingen med 26 stemmer for, 1 blank og 0 imod.

De 100kr som blev betalt ved indmeldelse i partiet, dækkede kontingent for indeværende år frem til den ordinære generalforsamling.

Kontingenterne træder i kraft fra d. 1. maj 2019.

DET STØTTER DU MED DIT MEDLEMSKAB AF VEGANERPARTIET:

– Påvirkning af den politiske debat

– Aktiviteter som skaber synlighed om veganismen

– Påvirkning af samfundsdebatten i tv, radio, aviser og på nettet

… og meget mere. Læs mere om vores arbejde her https://vgpt.dk/

På baggrund af ovenstående følger hermed opkrævning for medlemskab 2019/2020, som bedes indbetalt via Mobilepay eller bankoverførsel:

• Bankoverførsel (Reg. nr: 6150 konto 0000213832)

• MobilePay (444065)

Beslutning om ændring af foreningens vedtægt §2 og §3, med en opblødning af hvilket engagement, der behøver at ligge til grund for et medlemskab. (V. Valentina Ripple):
Følgende argumenter for/imod samt forslag om alternativt medlemskab blev fremlagt.

Argumenter for en ændring (opblødning):
1) Partiet kan vokse, da flere er velkomne og vil føle de kan støtte og bidrage positivt.
2) Det er en proces at blive veganer – derfor kan der inviteres flere engagerede mennesker ind i vores fællesskab.
3) Vi får glæde af deres støtte og indsats trods deres madvaner.
4) Vi kan positivt dyrke fællesskabet frem for at diskutere, der er noget der skiller os ad.

Argumenter imod (bibeholde de stående vedtægter):
1) Minimumskrav for stemmeret og indflydelse er at man lever som man prædiker.
2) At have stemmeret er et privilegie.
3) Fællesskab og udvikling af fællesskabet.
4) Sikre at de indflydelsesrige stemmer i partiet arbejder og efterlever formålet.

Forslag – Alternativ medlemskab:
Særligt medlemskab for dem der støtter Veganerpartiet (men som ikke lever vegansk). Disse vil ikke have stemmeret og mulighed for indflydelse.

Beslutning:
Flertallet stemte for et alternativt medlemskab med 18 stemmer for alternativt medlemskab, 9 stemmer for opblødning og 10 mod opblødning.

Der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder, hvordan dette præcist skal laves.
Resultaterne af denne præsenteres til den nyvalgte bestyrelse.

Oplæg om Veganerpartiets fremtidige strategi (V. stifterne Michael Monberg og Henrik Vindfeldt)

Michaels oplæg: anti-speciesisme og alt derudover
Det skal ikke være meningen, at vi hele tiden skal gå ud og sige, at vi også bekymrer os om alle de andre – ikke kun dyrene. Vi har et stort fokus på dyrene, men glemmer ikke alle de andre områder i samfundet, hvor der er ofre. Veganerpartiet er imod racisme, sexisme og homofobi og ikke blot imod speciesisme. Vi kæmper for dyrene, men vi ekskluderer ikke det andet.

Ny organisationsstruktur – tre hovedgrupper
Der oprettes en ny intern arbejdsstruktur. Før var der en stor politikgruppe, der var lidt bred, udefinérbar og skulle dække alle de politiske punkter. Der oprettes i fremtiden tre centrale hovedgrupper med ligevægt i partiet (Klima & Miljø, Sundhed og Dyrerettigheder) med hver deres politiske fokus for at åbne op for, at de aktive kan varetage flere opgaver og indgå i arbejdsområder. I fremtiden skal de aktive i de forskellige grupper bestemme drivet for at lave opslag, presse osv.

Hver hovedgruppe har forskellige områder, som gruppens medlemmer skal varetage: Relationer (til andre grupper og politikere), Formidling (foredrag, saglig formidling, debatter, begivenheder, taler), Politik (Det enkelte områder definerer sin egen politik), Aktivisme (Vi er aktivister – derfor skal vi blive ved med at disrupte vores kultur) og Medier (Pressemeddelelser, debatindlæg, TV, radio, kronikker).

Ud over de tre hovedgrupper inkluderer den fremtidige organisationsstruktur også bestyrelsen, strategi-gruppen, PR-gruppen(stabsfunktion), Støttegruppen og Vælgererklæringsræs-gruppen.

Henriks ildtale og oplæg
”Vi går efter at gøre noget hurtigst muligt. Vi skal gøre noget i år! Vi kommer til at sparke efter trekanten (red: i fodbold). Nogle gange rammer bolden ved siden af, andre gange rammer den plet. Vi kommer til gang på gang at forsøge os med noget nyt. Dette kan godt komme til at ligge lige på kanten, men vi må prøve os frem for at stoppe der her vanvid. Engang imellem tager vi nogle chancer. Derfor beder jeg om jeres vedvarende tillid fremover. Det er op til os at sætte nogle krav til politikernes måde at tale usandfærdigt om den animalske industri og, til måden vi bruger vores skattekroner bliver brugt.”

Oplæg om vælgererklæringsræset (v. Mayanoa Rosaldi Kærgaard)
Vi har stadig 36 uger til at få samlet de 20.109 vælgererklæringen. Vores deadline vil for at indsamle disse er juni 2020. Dette betyder, at der i gennemsnit skal samles 420 vælgererklæringer hver uge.

Vi er ved at have mange platforme – og der er vigtigt at opfordre til en vælgererklæring hver gang der tales ud fra en af disse.

Der afholdes fire omgange af vælgererklæringsræset. Ræset rykkes over i støttegruppen fra nu af, hvor man stadig kan få sit private link til at samle vælgererklæringer.

Oplæg om dannelse af kredsforeninger (lokalafdelinger)
En kredsforening er en lokal afdeling af partiet. Man arbejder med lokal- og kommunalpolitik. Den oprettes for at understøtte den lokale aktivitet og danne fællesskab om partiet. Der vil være opstilling i storkredse, hvor det i fremtiden er storkredsene der bestemmer, hvem der skal stilles op i storkredsen.

Hvis man er en lokal ildsjæl, kan man kontakte hovedbestyrelsen for at registrere gruppen. Den kan startes af en enkelt person og udvikles derfra.

Forsamlingens tilstedeværende fra Sydfyn rejser sig op og siger, at de vil oprette en lokalafdeling.

Indkomne forslag fra medlemmer.
Der er ingen indkomne forslag

Eventuelt:
Lasse Hougaard vil gerne samle en gruppe, der fordansker Peter Kalmströms slides, således de kan bruges på uddannelsesinstitutioner.